Nové Obrázok Zobraziť väčšie

MIO A20 cúvacia kamera

4710887989072

Nový produkt

89,00 € s DPH

Detaily

Zadna´ kamera A20+ sa pripevnˇuje nena´padne na zadne´ sklo a zabezpecˇuje zaznamenanie kazˇde´ho detailu vzadu na ceste. Ak niekto za vami jazdi´ bezohlˇadne alebo vedie svoje vozidlo v tesnej bli´zkosti za vasˇi´m, kamera s vysokokvalitny´m sni´macˇom typu 1/2,7” a sˇiroky´m zorny´m uhlom 140° ho nasni´ma s rozli´sˇeni´m 1080p Full HD aj pri nedostatocˇny´ch svetelny´ch podmienkach.

Kamera A20+ sa pripa´ja k vasˇej hlavnej palubnej kamerovej jednotke sni´maju´cej cestu pred vozidlom a pracuje ty´m isty´m spo^sobom, teda zacˇne sni´matˇ, akona´hle nasˇtartujete.
Pomocou kamier se´rie MiVue Drive s dvojity´m objekti´vom a zadnej kamery A20+ mo^zˇete jazditˇ bezpecˇne s vedomi´m, zˇe ma´te krytu´ prednu´ aj zadnu´ cˇastˇ vozidla. Hlavne´ vy´hody
• Za´znam s rozli´sˇeni´m 1080p Full HD a ry´chlostˇou 30 sn./s – najmodernejsˇia technolo´gia H.264 zarucˇuje vysoku´ kvalitu videi´ a za´rovenˇ mensˇiu velˇkostˇ su´borov
• Sˇiroky´ zorny´ uhol 140° – zachyti´ kazˇdy´ detail kriticky´ch okamihov
• Objekti´v s clonou F2.0 – zabezpecˇuje jasnejsˇie a cˇistejsˇie videa´ dokonca aj pri slabom osvetleni´
• Kvalitny´ CMOS velˇky´ sni´macˇ – sni´macˇ typu 1/2,7” umozˇnˇuje zva¨cˇsˇenie zobrazenej oblasti a sni´manie cˇisty´ch obrazov
• 7-stupnˇova´ nastavitelˇna´ hodnota expozi´cie – nastavenie je neza´visle´ a umozˇnˇuje manua´lne nastavitˇ u´rovenˇ jasu
• Celoskleneny´ objekti´v a infracˇerveny´ filter – na ostrejsˇie obrazy, obzvla´sˇtˇ pri nedostatocˇny´ch svetelny´ch podmienkach
• Kovove´ telo – pevne´, kompaktne´ a lˇahke´ kovove´ puzdro • Lepiaci drzˇiak – jednoduche´ pripevnenie