Všeobecné obchodné podmienky

Platnosť a účinnosť odo dňa 27.10.2013, pre elektronický obchod www. eshop.trustsystem.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom v oblasti predaja výpočtovej techniky medzi spoločnosťou TRUST System s.r.o.. a jej obchodnými partnermi prostredníctvom webovej stránky www. eshop.trustsystem.sk (ďalej len “Webová stránka“). Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP Dodávateľa, ktorých nevyhnutnú súčasť tvorí reklamačný poriadok Dodávateľa, a že s nimi súhlasí.

Iné podmienky alebo iné vyhradené práva Odberateľa voči týmto VOP Dodávateľa sú platné a účinné len v prípade, ak ich Dodávateľ písomnou formou, s ohľadom na jednotlivú objednávku Odberateľa výslovne uznal.

1 Výklad a význam pojmov

VOP - sa riadia právne vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom. Ustanovenia VOP platia v prípade, ak Zmluva o obchodných vzťahoch neupravuje situáciu v existujúcom zmluvnom vzťahu, prípadne také ustanovenie chýba alebo zmluvné strany nepredpokladali existenciu takej situácie. VOP sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy o obchodných vzťahoch. VOP sú zverejnené na Webovej stránke Dodávateľa a v sídle Dodávateľa, resp. v jeho prevádzkarni.

Kontaktná adresa a pracovná doba Dodávateľa - prevádzka spoločnosti TRUST System s.r.o.. a skladu: Mikovíniho 4, 917 02 Trnava, Pracovná doba: Pondelok - Piatok: 9.00 do 17.00 hod 

Odberateľ - fyzická alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s oprávnením na činnosť "nákup a predaj výpočtovej techniky". Oprávnenie na výkon uvedenej činnosti preukazuje Odberateľ platným originálom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra a osvedčením o registrácií DPH. Uvedené originály dokumentov nesmú byť staršie ako tri mesiace. Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa vyhlasuje, že tovar nakupuje za účelom ďalšieho predaja.

Zmluva o obchodných vzťahoch - definuje základné podmienky spolupráce medzi Odberateľom a Dodávateľom (ďalej len “Zmluva“). Zmluvu dopĺňajú platné VOP, ktoré má Dodávateľ právo meniť bez súhlasu Odberateľa. Vyplnený originál Zmluvy zasiela Odberateľ v dvoch origináloch spolu s originálom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra a osvedčením o registrácií DPH. Registrovať Odberateľa môže len člen štatutárneho orgánu spoločnosti, resp. živnostník alebo len splnomocnený zástupca. V takom prípade je potrebné k Zmluve doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Po uzatvorení Zmluvy Dodávateľ odošle originál Zmluvy Odberateľovi a bezodkladne zaregistruje Odberateľa do systému. V rámci registrácie Dodávateľ odosiela Odberateľovi heslo a login Odberateľa za účelom obchodovania, a to pri právnických osobách do vlastných rúk člena štatutárneho orgánu spoločnosti alebo splnomocneného zástupcu spoločnosti, resp. pri fyzických osobách do vlastných rúk živnostníka alebo zodpovedného zástupcu živnostníka (ďalej len “Registrovaný“). Registrovaný zodpovedá za zneužitie prideleného hesla a loginu (zamestnanec, živnostník, tretia osoba v prevádzke podnikateľa,...) v rozsahu skutočnej škody, ktorá takým konaním Dodávateľovi vznikla. V prípade akejkoľvek zmeny Odberateľa (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania, adresa prevádzkarne, zmena v personálnom obsadení štatutárnych orgánov, splnomocnených zástupcov, rozhodnutí o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločností, resp. predaji podniku Odberateľa alebo jeho časti, rozhodnutí o vstupu do likvidácie a o začatí konkurzného konania na majetok Odberateľa), v zmysle ustanovení Zmluvy, je Odberateľ povinný preukázateľne oznámiť uskutočnenie takej zmeny do 10 dní odo dňa jej účinnosti. Pri nesplnení tejto povinnosti je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Odberateľské ceny - aktuálne ceny pre Odberateľa. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na Webovej stránke. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam Dodávateľa, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s Odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Odberateľských cien. Dojednanú cenu však nie je možné meniť po prijatí objednávky Odberateľa, okrem prípadu, ak iné ustanovenie Zmluvy a VOP neustanovuje inak.

Úhrada - dátumom úhrady/platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Dodávateľa, resp. deň kedy bola v hotovosti uhradená do registračnej pokladne. Storno tovaru zaplateného cez registračnú pokladňu, musí byť finančne vysporiadané v deň vrátenia tovaru na sklad. 

Kredit limit určuje maximálny objem neuspokojených pohľadávok Dodávateľa voči Odberateľovi. Je determinovaný na základe predchádzajúcej platobnej disciplíny Odberateľa a jeho finančnej bonity.

Splatnosť vystavených faktúr je 7 kalendárnych dní od vystavenia. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť na základe žiadosti Odberateľa, resp. dohodou zmluvných strán. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne Odberateľa. V prípade, že Odberateľ je v omeškaní s úhradou faktúr, Dodávateľ si vyhradzuje právo splatnosť znížiť opäť na štandardných 7 kalendárnych dní.

Finančné náklady - Dodávateľ umožňuje rozsiahlejšie financovanie odberateľských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr. Model financovania je založený na oddelení ceny tovaru od nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov (predĺžená splatnosť).

Úroky z omeškania - v prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákona platného v prvý deň omeškania Odberateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania.

E - commerce objednávka - tovar je možné objednať prostredníctvom Webovej stránky Dodávateľa. Pridelenie prvotného užívateľského prístupu na internetovú stránku Dodávateľa zabezpečuje IT oddelenie Dodávateľa. Registrovaný, ktorý obdržal prístup na internetovú stránku je povinný si okamžite zmeniť svoje prihlasovacie údaje. Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky možné dopady spôsobené nekorektnosťou dát v kontaktoch Odberateľa. Súčasne je Odberateľ povinný zaviesť všetky bezpečnostné opatrenia, aby nebolo možné informácie o kontaktoch a ich prístupových nastaveniach zneužiť. Odberateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené zneužitím kontaktov Odberateľa a má plný nárok na pokrytie všetkých prípadných škôd z toho plynúcich. Dodávateľ je oprávnený na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky uplatniť špeciálne zľavy alebo ponúknuť týmto spôsobom k odberu tovar, ktorý je pri ostatných formách objednávky nedostupný. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť tovar Dodávateľovi bez uvedenia dôvodu a požadovať zaň finančnú náhradu.

Štandardná forma objednávky - e-mailom na adresu objednavky@trustsystem.sk alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke v adresári kontaktov, faxom na číslo +421-33-2933129, poštou na adresu Mikovíniho 4, 917 01 Trnava, a telefonicky.

Dodací list - Dodávateľ vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom Odberateľovi. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a identifikácia, či daný tovar má registrované sériové číslo.

Zoznam sériových čísel - Dodávateľ vystaví zoznam sériových čísel, ak daný tovar má registrované sériové číslo. Tento zoznam je neoddeliteľnou súčasťou dodacieho listu.

Faktúra - daňový doklad, Cash doklad – na tovar objednaný u Dodávateľa sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Zároveň obsahuje identifikačné údaje Odberateľa podľa registrácie Odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku Odberateľa, spôsob dopravy a primárny kontakt. Cash doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle, resp. prevádzkach Dodávateľa a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti. Štandardne sa faktúra odosiela Odberateľovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru Odberateľ dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky Odberateľa je možné faktúru odoslať poštou aj na inú ním uvedenú adresu.

Tovarový dobropis - vystavuje sa Odberateľovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany Odberateľa alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených Dodávateľom a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na zľavu.

2 Niektoré ustanovenia o objednávke a dodaní tovaru

Odberateľ je oprávnený objednávať ním určené množstvo tovaru len spôsobom a v súlade s cenovou tvorbou Dodávateľa (ďalej len “objednávka“). Odberateľ zasiela objednávku tovaru prostredníctvom Webovej stránky, po zadaní prideleného registračného čísla a login Odberateľa. Objednávka Odberateľa podľa objednávkového formulára zverejneného na Webovej stránke Dodávateľa musí obsahovať:

  • ¥ obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO ak bolo pridelené, v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby identifikačné číslo známe v štáte registrácie, fax, telefón, e – mail, identifikáciu osôb (titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, prípadne telefonický, resp. mailový kontakt) oprávnených konať v mene právnickej osoby, resp. identifikáciu zodpovedného zástupcu v prípade fyzickej osoby – živnostníka,
  • ¥ špecifikáciu tovaru, spôsob balenia a požadované množstvo,
  • ¥ podmienky dodania tovaru (miesto určenia a dátum odberu).

Objednávka Odberateľa sa stáva pre Odberateľa záväznou okamihom jej odoslania. Bezodkladne po akceptácii objednávky a príprave tovaru na odoslanie (resp. osobné prevzatie) je Dodávateľ povinný vytlačiť dodací list obsahujúci špecifikáciu tovaru objednaného Odberateľom. Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa. Pri objednávke tovaru je Odberateľ povinný uviesť akceptovaný spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal. Dodávateľ spôsobom určeným Odberateľom doručí tovar na Odberateľom určenú adresu.

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek Odberateľa. V odôvodnených prípadoch je Dodávateľ oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť vopred odsúhlasený Odberateľom.

Odberateľ nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po čase, kedy bola potvrdená Dodávateľom.

Informácia pre spotrebiteľa : Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; 

- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené (tzv. kredit hold) v prípade, kedy Odberateľ nemá voľný kredit pre ďalšie odbery tovaru. Odberateľ nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok. Tovar, ktorý je momentálne na sklade je rezervovaný podľa objednávok pre Odberateľa po dobu 4 pracovných dní. Ak sa tento stav nevyrieši do termínu 4 pracovných dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho Odberateľa. Možnosťou riešenia je okamžitá žiadosť o zvýšenie kreditu adresovaná zodpovednému zamestnancovi Dodávateľa alebo okamžitá úhrada starších faktúr pred termínom splatnosti.

Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené (tzv. payment hold) v prípade, kedy Odberateľ má minimálne jednu faktúru po splatnosti dlhšie než 5 dní. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach. Nie je umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti.

V súvislosti s uplatnením kredit hold a payment hold Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým Odberateľovi vznikla.

Miesto dodania stanovuje na základe objednávky Odberateľ. Odberateľ je oprávnený uviesť okrem jeho sídla, resp. miesta podnikania aj iné miesto dodania tovaru, resp. skutočnosť, že tovar prevezme osobne. Spôsob dodania tovaru dobierkou je oprávnený použiť Odberateľ aj v prípade, že nemá pridelený kredit, avšak záväzky z predošlého obchodovania vysporiadal v lehote splatnosti. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednávky na miesto dodania, resp. vyskladnenie v skladových priestoroch Odberateľa. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na miesto dodania zabezpečí Dodávateľ podľa podmienok uvedených v bode 7 VOP. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

Pokiaľ je tovar riadne doručený, dátum predaja musí zodpovedať dátumu uvedenému na daňovom doklade. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na daňovom doklade bude reklamačné oddelenie Dodávateľa považovať reklamáciu za neoprávnenú. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje vždy daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

Pri prevzatí tovaru je Odberateľ povinný bezodkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru.

V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je Odberateľ povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný dodať tovar Odberateľovi v lehote 4 pracovných dní. Do uvedených lehôt sa započítavajú len pracovné dni. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť okamihom odoslania objednávky.

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Dodávateľa realizované v uvedenom termíne. V prípade, že Dodávateľ si je vedomý možnosti omeškania upozorní Odberateľa na túto skutočnosť. Zároveň oznámi náhradný termín dodania tovaru. Odberateľ nie je oprávnený uplatniť náhradu škody z prípadného omeškania Dodávateľa. Ak Dodávateľ nedodá tovar ani v náhradnom termíne, je Odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3 Cena tovaru

Cena tovaru zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených na Webovej stránke Dodávateľa.

4 Platobné podmienky

Platba vopred - platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa Odberateľov, ktorí nemajú pridelený limit alebo je ich kredit limit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech Odberateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším odberateľom.

Platba v hotovosti - Odberateľ môže tovar uhradiť v hotovosti v sídle Dodávateľa a jeho prevádzkach, pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný daňový doklad.

Platba realizovaná po dodaní tovaru - v prípade, že Odberateľovi bol pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

Úhrada dobropisu - v prípade, že Odberateľ má vystavený dobropis od Dodávateľa, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá Odberateľ neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Dobierka – zásielka tovaru doručená prostredníctvom kuriérskych alebo poštových služieb na miesto určené Odberateľom. Odberateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu pri prevzatí tovaru.

Spôsob platby za objednaný tovar závisí od požadovaného spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania. Odberateľ je povinný uhradiť poplatok za dobierku. Spôsob dodania dobierkou nie je možné uplatniť v čase, kedy Odberateľ neuhradil svoje záväzky z predošlého obchodovania s Dodávateľom alebo bol jeho kredit zablokovaný. Ak osoba oprávnená prevziať zásielku odmietne bez udania dôvodu uhradiť kúpnu cenu a/alebo nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám) je Dodávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Dodávateľovi vznikla.

Dodávateľ je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam Odberateľa v rámci obchodovania podľa dojednaných zmluvných podmienok.

5 Zabezpečenie pohľadávok Dodávateľa

Kredit limit

Dodávateľ je oprávnený poskytnúť kredit limit jednotlivým Odberateľom a zaistiť ho zabezpečovacími prostriedkami, z dôvodu zminimalizovania rizík pri platobnej neschopnosti Odberateľa (odplatné postúpenie pohľadávky, vystavenie zmenky, ručenie, zriadenie a vznik záložného práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, uznanie dlhu,...). Výber zabezpečovacieho prostriedku na základe posúdenia majetkovej bonity Odberateľa určuje Dodávateľ.

Penále

Neskoré úhrady faktúr sú Dodávateľom penalizované penalizačnou faktúrou. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci Odberateľ uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti.

6 Doprava

Poplatok za dopravu je 5,00 EUR bez DPH. Odberateľ je povinný uhradiť náklady za dopravu za splnenia týchto podmienok:

Odberateľ má sídlo na území Slovenskej republiky a aktuálna fakturácia je v Cenníkových cenách pod 200,00 EUR bez DPH.

Odberateľ má uhradené predchádzajúce faktúry v dohodnutej lehote splatnosti. Medzi tovarom nie sú - plotre, UPS, veľké tlačiarne, veľkoobjemový a ťažký tovar. Za tieto komponenty si Odberateľ hradí dopravu sám. Jedinou výnimkou je objednávka zostavy, ktorej súčasťou je UPS alebo tlačiareň - vtedy dopravu hradí Dodávateľ.

.

Riešenie problémov pri dodávke :

Ak Dodávateľ vyexpeduje Odberateľovi iný tovar, ako je uvedené v dodacom liste, alebo počet kusov je vyšší ako počet ks na dodacom liste, je povinný Odberateľ túto skutočnosť oznámiť ihneď najneskôr do 24 hodín Dodávateľovi mailom na nasledovné adresy: www. eshop.trustsystem.sk a zároveň obratom predmetný tovar zámeny (alebo vyšší počet ks), najneskôr do troch pracovných dní vrátiť naspäť Dodávateľovi na jeho náklady (UPS na náklady príjemcu). Tovar nesmie byť rozbalený a ani nijakým spôsobom poškodený. K tovaru priloží Odberateľ kópiu dodacieho listu s vyznačenou nezrovnalosťou.

Reklamácia zlej dodávky pri tovare

Pri osobnom odbere tovaru v sídle firmy je Odberateľ povinný si skontrolovať preberaný tovar s Dodacím listom resp. s Faktúrou v prítomnosti skladníka, ktorý mu tovar odovzdáva. Akékoľvek neskoršie reklamácie Dodávateľ neakceptuje.

V prípade expedície tovaru prepravnou službou je Odberateľ povinný nahlásiť akúkoľvek nezrovnalosť voči sprievodným dokladom (Dodací list, Faktúra atď.) ihneď po prevzatí zásielky najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia. Túto skutočnosť oznámi mailom na adresuinfo@trustsystem.sk a dohodne si so zástupcami Dodávateľa ďalší postup. Akékoľvek neskoršie reklamácie uplatňované Odberateľom po dni prevzatia zásielky resp. po uplynutí 3 pracovných dní od prevzatia nie je možné akceptovať.

8 Záruka a servis

Dodávateľ poskytne Odberateľovi záruku v dĺžke trvania uvedenej v záručnom liste, t.j. v dĺžke trvania akú poskytuje výrobca tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo vyššou mocou.

Podstatné náležitosti uplatnenia reklamácii a spôsob ich vybavenia upravuje reklamačný poriadok Dodávateľa.

9 Odstúpenie od zmluvy

Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10 Záverečné ustanovenia

VOP sa stávajú záväznými pre obidva zmluvné strany dňom podpisu Zmluvy. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke Dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. Tieto VOP rušia medzi zmluvnými stranami skôr dojednané VOP zverejnené na Webovej stránke do času zverejnenia týchto VOP na Webovej stránke Dodávateľa.

Akékoľvek prípadné zmeny VOP nadobúdajú účinnosť podľa bodu 6.4 článku 6 Zmluvy.

Odoslaním objednávky sa Odberateľ zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa cenníkov Dodávateľa za tovar, expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok Dodávateľa v znení platnom v deň potvrdenia objednávky Dodávateľom.

Odberateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov Odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v objednávke informačného systému Dodávateľa. Odberateľ udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Odberateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.1   Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@trustsystem.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

11.2   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

11.3   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.